Uniwersytet Fizjoterapii we Wrocławiu (2023)

Uniwersytet Fizjoterapii we Wrocławiu (1)

Informacje i kontakt: tel. 71 342 50 02, 71 341 16 82, e-mail: sekretariat@wsf.wroc.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 15 czerwca 2022 r. Witamy!

Edukacja

Proces kształcenia na kierunku kosmetologia obejmuje nauki o zdrowiu i nauki o kulturze sportu oraz nauki farmaceutyczne.
Kosmetologia zajmuje się profilaktyką dysfunkcji i chorób skóry, działaniem czasu oraz analizą objawów występujących na skórze, narządach wewnętrznych i układzie ruchu. W trakcie procesu kształcenia studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia oraz stosowania naturalnych środków, kosmetyki i fizjoterapii w celu poprawy jakości życia. Studenci poznają zasady prawidłowego żywienia, higieny osobistej oraz wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka w różnym wieku.
Studia podyplomowe na kierunku kosmetologia zapewnią absolwentom ogólną wiedzę akademicką. Ponadto studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie doboru kosmetyków, planowania zabiegów upiększających, wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka i podstaw regeneracji oraz wykorzystania nowoczesnych instrumentów i przyrządów kosmetycznych.
Na Uczelni posiadamy cztery dobrze wyposażone laboratoria kosmetyczne. Prowadzone są zajęcia praktyczne z wykonywania zabiegów kosmetycznych. Ponadto posiadamy laboratorium dedykowane do manicure i pedicure, a także innej pielęgnacji dłoni i stóp. Starając się zapewnić naszym absolwentom wysoki poziom wykształcenia i jak najlepsze przygotowanie zawodowe, współpracujemy z wieloma liczącymi się firmami kosmetycznymi oraz stosujemy i wykorzystujemy najbardziej uznane kosmetyki w praktycznym szkoleniu zawodowym.

kurs

Program obejmuje przedmioty specjalistyczne takie jak: kosmetologia lecznicza, podstawowa onkologia dermatologiczna, toksykologia kosmetyczna, podologia kosmetyczna, dermatologia kliniczna, pielęgnacja ciała i spa, fitoterapia, przemysłowa produkcja kosmetyków, chirurgia plastyczna, chirurgia pourazowa i kosmetyczna, Program zabiegów upiększających.
W celu podniesienia umiejętności praktycznych podyplomowych, kurs obejmuje również praktykę zawodową.
Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest program studiów magisterskich, a także metody badawcze i metody badawcze.
Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznają się z produktami kosmetycznymi polskich i zagranicznych firm, takich jak Living Dimension, Dr. Rimpler, Sothys, Phytomer.
Studenci mają możliwość doskonalenia swojego profesjonalizmu poprzez udział w szkoleniach w firmach krajowych i zagranicznych.
Uczelnia przyznaje stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe, stypendia z tytułu trudności finansowych i stypendia socjalne.
Uczelnia posiada własną bibliotekę z czytelniami i salami sportowo-rekreacyjnymi.
Rok szkolny zaczyna się w październiku.

(Video) Z wizytą u ... studentów fizjoterapii UMB

potrzebny plik

 • Przyjęcie na studia odbywa się w drodze rekrutacji. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych poniżej drogą mailową (tylko formularz zgłoszeniowy) oraz osobiście w dziekanacie (wszystkie pozostałe dokumenty):
 • Wniosek o dopuszczenie;(Aby pobrać wniosek o przyjęcie, kliknij tutaj)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej - Oryginał lub kserokopia poświadczona przez WSF.
 • Kopia dyplomu I stopnia (tytuł) - Specjalizacja Kosmetologia (wraz z oryginałem lub suplementem do odpisu), poświadczona przez WFTU.
 • Jeżeli odpis świadectwa dojrzałości lub dyplomu pierwszego stopnia (tytuł) wydawany jest na nazwisko ojca, wymagany jest odpis aktu małżeństwa (oryginał można okazać do wglądu).
 • Legitymacja studencka kosztuje 22 zł i należy ją opłacić do 30 września 2022 r., wymagane jest przesłanie zdjęcia w formacie elektronicznym (podpisana płyta CD) w formacie JPG o wymiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i musi zawierać imię i nazwisko kandydata.
 • Oryginalny dokument tożsamości dostępny do weryfikacji;
 • Wypełnić kwestionariusz osobowy (załącznik nr 3 do Uchwały 3/VI/2020) oraz podpisać oświadczenie o podpisaniu z Uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych;Aby pobrać ankietę, kliknij tutaj)
 • Wypełniając wniosek na stronie internetowej Uczelni (Wypełnij formularz kliknij tutaj)
 • Oryginał orzeczenia lekarskiego (z nazwą uczelni, kierunku studiów) wystawiony przez lekarza praktykującego lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. Po przesłaniu zgłoszenia rekrutacyjnego możesz otrzymać tzw. zwrotny załącznik e-mail powitalny (automatycznie wysyłany przez system Uczelni do rekrutera) w postaci automatycznie generowanej imiennej dokumentacji medycznej. Dane i dwie pieczęcie: imię i nazwisko Rektora WSD oraz jego odręczny podpis.
 • Zgodnie z art oryginał paragonu za rekrutację na kierunek wynosi 85 zł. Art. 38 regulaminu studiów z dnia 27 września 2018 r. MNiSW;
 • Obcokrajowiec-Polak posiadacz karty osobiście potwierdza jej oryginalność z uczelni.
 • Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej).

Po spełnieniu powyższych warunków zostaje wpisany na listę studentów przez rektora uczelni. Po wpisaniu na listę studentów, student zobowiązuje się do podpisania z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie podpisanego oświadczenia (szczegóły w pkt. 7 powyżej).
Niepodpisanie umowy z Uczelnią i nieuiszczenie opłat związanych ze studiami skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Ogłoszenie o rekrutacji zewnętrznej
- Tłumaczenie dokumentów w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego
- rejestracji świadectw maturalnych lub dyplomów uzyskanych poza granicami Polski (uwaga: nie dotyczy krajów, w których dokumenty te są prawnie uznawane, w tym umów międzynarodowych oraz z rządem RP zgodnie z art. 93 ust. 1-2 ustawy o To)

ostrzegać! Na Uniwersytecie Fizjoterapii we Wrocławiu dozwolony jest tylko określony stopień lekkiej niepełnosprawności. Zgodnie z wyrokiem sygn. ,
Osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności nie mogą być przyjmowane na Akademię Fizjoterapii we Wrocławiu.

program Od 15 czerwca 2022/2020 LASTEM20AND WORC prowadzi nabór i podpisuje umowy dla kandydatów na studia w Wyższej Szkole Fizjoterapii we WROCŁAWIU na nowy rok akademicki 2022/2023!

Umowa zostanie podpisana dopiero przy dostawie.Zestaw plików.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany planu studiów podpisanego przez kandydata na studia stanowiącego załącznik do umowy w związku z koniecznością dostosowania danych w nim zawartych do wdrażanych nowych Krajowych Ram Kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie przy ulicy Wrocławskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00. T. Kościuszki 4, tel. 71 3425002, 3411682.

(Video) Fizjoterapia - zawód przyszłości. Studenci AWF-u sprawdzili działanie kriokomory

ostrzegać!

W nawiązaniu do Uchwały Nr 3/VI/2021 Senatu Akademii Fizjoterapii we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie warunków studiowania i przebiegu rekrutacji na pierwszy rok roku akademickiego 2022/2023,
§ 4 Informujemy, że:„W przypadku osób niepełnosprawnych ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i kosmetologia proces kwalifikacyjny obejmuje weryfikację orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Studiować będą mogły tylko osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Podstawowe prawo:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Revista de Leyes de 1997, nr 123, nr 776, z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (BOE 2003, nr 139, t. 1328)

Czesne na rok akademicki 2022/2023

Czesne w roku akademickim 2022/2023:

 • Harmonogram płatności

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy 40, możliwe będzie otwarcie poszczególnych kierunków.

(Video) Rekrutacja na AWF Wrocław. Fizjoterapia znów najpopularniejsza

Opłatę rejestracyjną i czesne można wpłacać na numer konta:
Polski Santander BankSA O/Breslavia, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

Wzór umowy i plan zajęć na rok akademicki 2022/2023

ostrzegać! ! !
Zawiadamia się, że w przypadku mniejszej niż 40 liczby studiów stacjonarnych na kierunkach kosmetologia II stopnia kierunek nie zostanie uruchomiony. Jeśli umowa zawodowa została podpisana, opłata rekrutacyjna i czesne zostaną zwrócone.

Osoby posiadające komplet dokumentów (w tym dyplom I stopnia na kierunku kosmetologia) mają możliwość podpisania umów od 15 czerwca 2022!

Aby zapoznać się z umową na rok akademicki 2022/2023 kliknij tutaj:>>Wzór umowy<<

Program nauczania w trybie stacjonarnym:kurs

Program niestacjonarny:kurs

Opłatę rejestracyjną i czesne można wpłacać na numer konta:
Santander Bank Polska SA Oddział we Wrocławiu, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

(Video) Why the University of Wroclaw? PhD students explain

Zapraszamy!

Warunki płatności za naukę

Opłatę rejestracyjną i czesne można wpłacać na numer konta:
Santander Bank Polska SA Oddział we Wrocławiu, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

badania urody

Kosmetologia, zwana także kosmetologią medyczną, jest nauką, której głównym zadaniem jest stosowanie kosmetyków do utrzymania, przywracania i poprawy wyglądu skóry, paznokci i włosów całego ciała. Ma charakter interdyscyplinarny, to znaczy wykorzystuje wyniki innych nauk, głównie nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu. Kosmetologia jest ściśle związana z dermatologią, biologią, anatomią, biochemią i fizjologią, więc badania w tej dziedzinie są bardzo bliskie medycynie.

Kierunek Kosmetyka i Kosmetologia koncentruje się na:

 • Profilaktyka wiąże się z opóźnianiem zewnętrznych oznak starzenia się organizmu,
 • upiększają ciało, korygują defekty kosmetyczne,
 • Zapobiega pojawianiu się wyprysków skórnych,
 • Skład kosmetyków i działanie różnych substancji na skórę.

kierunek piękna.

Zyskuje na popularności wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi pielęgnacji ciała. Obecnie utrzymanie atrakcyjnego, zdrowego i młodzieńczego wyglądu odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku i utrzymaniu dobrego samopoczucia. Studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa i terapii.

Co oferujemy?

Wydział Fizjoterapii we Wrocławiu oferuje kosmetologię stacjonarną i pozaszkolną w systemie studiów I i II stopnia. Oferowane przez nas studia pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie kosmetologiczne. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych studenci zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy i rozwijają umiejętności wymagane do wykonywania zawodu kosmetyczki. Studia podyplomowe z kosmetologii są kontynuacją badań podjętych na studiach licencjackich. Gwarantują utrwalenie zdobytej wiedzy oraz poszerzenie zaawansowanych umiejętności. Kurs spełnia międzynarodowe standardy w kształceniu kosmetyczek i przygotowuje studentów do sprostania oczekiwaniom. Podczas studiów korzystają z nowoczesnych, doskonale wyposażonych gabinetów kosmetycznych oraz wykonują zabiegi upiększające renomowanych firm. Bez tych elementów trudno wyobrazić sobie wysoki poziom kształcenia w dziedzinie kosmetologii. Studia te umożliwiają absolwentom profesjonalne przygotowanie do pracy w przemyśle. Kursy prowadzone są przez ekspertów i profesjonalistów, współpracujemy również ze znanymi firmami kosmetycznymi. Nasi studenci zdobywają cenne doświadczenie podczas studiów poprzez praktyki. Oferujemy również możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.

Profil absolwenta

Absolwenci Kosmetologii posiadają pogłębioną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kosmetologii. Jest przeszkolony w zakresie wiedzy o składnikach kosmetyków, działaniu substancji aktywnych na skórę. Wiesz, jak i dlaczego niektóre kosmetyki mogą wpływać na Twoją skórę. Możesz przeczytać skład kosmetyku i określić jego zastosowanie. Kierunek Kosmetologia umożliwia absolwentom samodzielny dobór odpowiednich metod pielęgnacyjnych, kosmetycznych i terapeutycznych w zależności od potrzeb klienta. Wykonuje je poprawnie i potrafi je modyfikować zgodnie z oczekiwanym rezultatem. Pielęgnacja nieobecna lub utrwalona to sposób na naukę i fachową pomoc osobom dotkniętym problemami skórnymi oraz zainteresowanym właściwą profilaktyką.

(Video) FIZJOTERAPIA - czy warto wybrać i jak wyglądają studia

perspektywa

Coraz więcej osób decyduje się na studiowanie kosmetologii, a studia te otworzyły wiele możliwości atrakcyjnej pracy i cieszą się dużą popularnością ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi kosmetologiczne. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani i cenieni przez pracodawców oraz gotowi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Istnieje wiele perspektyw zawodowych dla absolwentów kosmetologii:

 • Otwórz i zarządzaj własnym salonem kosmetycznym,
 • praca w firmie kosmetycznej zajmującej się produkcją lub sprzedażą kosmetyków do pielęgnacji skóry lub kosmetyków kolorowych;
 • Pielęgnacja skóry dotkniętej chorobą we współpracy z dermatologami i lekarzami medycyny estetycznej,
 • Pracuj w spa, centrach odnowy biologicznej, salonach kosmetycznych i innych ośrodkach oferujących zaawansowaną pielęgnację ciała.

Kosmetyki i uroda

Są to przyszłościowe i bardzo aktywnie rozwijające się dziedziny. Ciągłe i postępowe badania w naukach przyrodniczych i medycynie, z których kosmetologia się żywi, dostarczają dyscyplinie środków, dzięki którym może ona poszerzać swoje możliwości. Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi związane z urodą i pielęgnacją ciała zainteresowanie tą dziedziną wiedzy nie zmalało, wręcz przeciwnie. Kosmetologia to jeden z najbardziej obiecujących kierunków, jeśli chcemy ukończyć przyszłe studia.

FAQs

Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się na fizjoterapię? ›

Aby dostać się na fizjoterapię należało uzyskać 63 pkt. (II nabór). W I naborze próg punktowy był wyższy. Rekrutacja 2021/2022 – 75 pkt., na studia jednolite magisterskie w formie stacjonarnej (II nabór).

Jak zostać fizjoterapeuta bez studiów? ›

Czy da się zostać fizjoterapeutą bez studiów? Obecnie nie jest to możliwe. Natomiast przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, wystarczył tytuł zawodowy technika fizjoterapii po skończeniu szkoły policealnej.

Jakie przedmioty są potrzebne na fizjoterapie? ›

Fizjoterapia to kierunek przyszłości

Aby przystąpić do rekrutacji na studia jednolite magisterskie, powinieneś być absolwentem szkoły średniej – pod uwagę brane są wyniki matury z biologii, a także fizyki lub matematyki na poziomie, co najmniej podstawowym.

Czy fizjoterapię można studiować zaocznie? ›

Na zaoczne studia I stopnia, kierunek fizjoterapia mogą być przyjmowani absolwenci szkół średnich. O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze konkursu świadectw.

Czy ciężko jest na fizjoterapii? ›

Jest to kierunek, który wymaga dużo nauki i ciągłego doszkalania. Raz zdobyta wiedza niestety nie uczyni z nikogo dobrego fizjoterapeuty. Trzeba być na no przygotowanym. Obowiązkowe praktyki może zabierają sporo wolnego czasu.

Czy na fizjoterapii trzeba umieć pływać? ›

Czy muszę umieć pływać? Nie. Rehabilitacja w wodzie to ćwiczenia w wodzie, w odciążeniu, a nie pływanie.

Czy studia z fizjoterapii są trudne? ›

Fizjoterapia - przedmioty na studiach

„ - Na tych studiach jest harówka podobnie jak na medycynie - egzamin z anatomii jest ten sam! Studia są trudne i trzeba w nie włożyć wiele pracy i serca bo usprawniając kogoś można mu także nieświadomie wyrządzić krzywdę!

Czy opłaca się studiować fizjoterapię? ›

Mediana miesięcznych zarobków fizjoterapeutów wynosi 3440 zł brutto. Jednocześnie 25% najgorzej wynagradzanych fizjoterapeutów zarabia poniżej 2920 zł brutto, a kolejne 25% najlepiej zarabiających — powyżej 4090 zł brutto.

Jaka jest różnica między fizjoterapeuta a rehabilitantem? ›

Rehabilitacja jest zatem pojęciem znacznie szerszym niż fizjoterapia. Fizjoterapia będzie odpowiedzialna za powrót do zdrowia fizycznego poprzez konkretne zabiegi i ćwiczenia, rehabilitacja do dobrostanu ogólnego i powrotu do pełni funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego.

Ile kosztuje semestr na fizjoterapii? ›

kierunek: fizjoterapia – studia jednolite magisterskie – 6 200 zł za rok; w tym 3 100 zł za semestr zimowy i 3 100 zł za semestr letni. fizjoterapia – studia drugiego stopnia – 6 500 zł za rok; w tym 3 250 zł za semestr zimowy i 3 250 zł za semestr letni.

Ile zarabia fizjoterapeuta? ›

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 4 240 PLN brutto. Co drugi fizjoterapeuta otrzymuje pensję od 3 690 PLN do 5 050 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych fizjoterapeutów zarabia poniżej 3 690 PLN brutto.

Ile zarabia magister fizjoterapii? ›

dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim i specjalizacją – 8 186,53 zł brutto (wzrost o 881,87 zł), dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim – 6 473,07 zł brutto (wzrost o 697,29 zł), dla fizjoterapeutów z wykształceniem licencjackim lub techników fizjoterapii – 5 965,38 zł (wzrost o 642,60 zł).

Czy fizjoterapia to przyszłościowy kierunek? ›

Fizjoterapia to jeden z bardziej przyszłościowych kierunków studiów. Oferuje wiele ścieżek zawodowych. Nie musisz ograniczać się wyłącznie do współpracy z państwowymi placówkami medycznymi – możesz postawić na własną działalność lub związać się na przykład z klubem sportowym.

Czy fizjoterapia to studia medyczne? ›

Fizjoterapia stanowi jeden z elementów postępowania w dziedzinie ochrony zdrowia, jest to medyczny kierunek związany z leczeniem lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.

Czy fizjoterapia to medycyna? ›

Fizjoterapia to dział medycyny. Jej celem jest przede wszystkim przywrócenie sprawności i funkcjonowania w życiu codziennym osób dotkniętych urazem, chorobą lub niepełnosprawnością. Może również pomóc zmniejszyć ryzyko obrażeń lub chorób w przyszłości. Wymaga holistycznego podejścia, które angażuje również pacjenta.

Kto się nie nadaję na studia? ›

Nie nadajesz się na studia, jeśli nie masz na siebie żadnego pomysłu! Nie nadajesz się na studia, jeśli chcesz po prostu spędzić czas w sferze komfortu. Nie nadajesz się na studia, jeśli planujesz mieć dobre osiągnięcia z każdej dziedziny, w żadnej z nich nie osiągając celujących wyników.

Ile lat trwa Specjalizacja z fizjoterapii? ›

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii trwa 3 lata. Obejmuje kształcenie teoretyczne (kursy specjalizacyjne) w wymiarze 512 godzin dydaktycznych, w tym 16 godzin w zakresie prawa medycznego oraz kształcenie praktyczne (staże kierunkowe) w wymiarze 440 godzin.

Co kupić na pierwszy rok fizjoterapii? ›

Oprócz książek medycznych, które są zapewne najczęściej wybierane na prezent, polecamy plansze anatomiczne, które są niezbędnym wyposażeniem gabinetów fizjoterapii. Są dostępne w wielu wersjach specjalizacyjnych.

Czy na fizjoterapii trzeba być wysportowanym? ›

Nie jest to łatwe, ale ta umiejętność bardzo przydaje się fizjoterapeutom w codziennej pracy. Ponadto fizjoterapeuta musi być osobą sprawną fizycznie i choć odrobinę wysportowaną, by móc pomóc pacjentom w wykonywaniu ćwiczeń. Przydaje się to zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną ruchowo.

Dlaczego chcę zostać fizjoterapeuta? ›

Jeśli „czujesz” to co robisz, znajdujesz w tym przyjemność, zarabiasz za to godziwe pieniądze, a przy okazji pomagasz innym ludziom to możesz powiedzieć, że jest to samospełnienie zawodowe. Pracując w fizjoterapii łatwo to samospełnienie osiągnąć, czerpiąc z niej codziennie dużo satysfakcji.

Dlaczego warto być fizjoterapeutą? ›

Najważniejszą zaletą wynikającą ze zostania fizjoterapeutą, jest możliwość pomocy w leczeniu jego schorzeń. W dzisiejszych czasach fizjoterapeuci mają sporo pracy, ponieważ częstszymi problemami szczególnie u osób młodych są bóle kręgosłupa.

Co trzeba zdac na maturze na fizjoterapię? ›

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku fizjoterapia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się na AWF? ›

KierunekPróg punktowy (1. tura rekrutacji)Rok
Turystyka i Rekreacja92021
Turystyka i Rekreacja2202022
Wychowanie Fizyczne222021
Wychowanie Fizyczne2402022
6 more rows

Ile zarabia fizjoterapeuta prywatnie? ›

Średnia pensja fizjoterapeuty to około 3400 zł brutto, a na większe miesięczne wynagrodzenie liczyć mogą osoby z prywatnym gabinetem fizjoterapii. W takim przypadku zarobki mogą przekroczyć 4000 zł brutto.

Jaka jest różnica między fizjoterapeutą a rehabilitantem? ›

Rehabilitacja jest zatem pojęciem znacznie szerszym niż fizjoterapia. Fizjoterapia będzie odpowiedzialna za powrót do zdrowia fizycznego poprzez konkretne zabiegi i ćwiczenia, rehabilitacja do dobrostanu ogólnego i powrotu do pełni funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego.

Ile zarabia fizjoterapeutą w USA? ›

Zarobki są na poziomie około 75 tys. dolarów na rok. W związku z tym wiele osób nie decyduje się na podejmowanie kształcenia w tym kierunku, ze względu na duże ryzyko nie ukończenia studiów i narażenia się na ogromne koszty związane z czesnym za szkołę.

W jakim kraju najlepiej zarabia fizjoterapeutą? ›

Praca w Niemczech to dobry wybór dla fizjoterapeuty. Może on tu zarobić średnio 11000 zł brutto miesięcznie. Na jeszcze lepszą pensję mogą liczyć osoby pracujące w Anglii — średnie zarobki w fizjoterapii to ponad 16000 zł brutto.

Ile kosztuje godzina pracy fizjoterapeuty? ›

I tak najwyższe wynagrodzenie fizjoterapeuci uzyskiwali pracując w prywatnych gabinetach (35 zł/godz.), przy rehabilitacji domowej (34 zł/godz.) i w szkołach (28 zł/godz.), najniższe zaś w sanatoriach (13 zł/godz.), szpitalach, Zakładach Opieki Leczniczej i Domach Opieki Społecznej (14 zł/godz.).

Czy na AWF trzeba umieć pływać? ›

Zajęcia z pływania na basenie, przez cały rok, dostosowane są do umiejętności studentów, ale na koniec roku akademickiego każdy student musi umieć pływać w takim stopniu, żeby zaliczyć zajęcia na wspomnianym obozie.

Ile lat trwają studia na AWF? ›

Akademia prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym: trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia (magisterskie), dwuletnie studia II stopnia (magisterskie).

Co ma się po AWF? ›

Zastanawiasz się, co można robić po AWF? Można zostać praktykiem lub teoretykiem – menadżerem sportu, trenerem personalnym, nauczycielem wychowania fizycznego, edukatorem fizycznym, promotorem zdrowia, instruktorem fitness czy specjalistą ds. rekreacji i turystyki.

Ile zarabia fizjoterapeutą w 2023 roku? ›

Jak podaje portal wynagrodzenia.pl, mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 3 670 zł brutto, co daje jedynie 2 811 zł na rękę.

Ile zarabia fizjoterapeutą w spa? ›

Zgodnie z informacjami portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków na stanowisku fizjoterapeuty wynosi 3670 zł brutto. Połowa fizjoterapeutów uzyskuje zarobki w wysokości od 3240 zł brutto do 4250 zł brutto. Więcej niż najwyższa granica zarabia 25% fizjoterapeutów.

Videos

1. AWF czy UM? Gdzie studiować fizjoterapię? Czy stosować lód na skręconą kostkę?
(Patryk Sobotka - Świadomi Zdrowia)
2. University School of Physical Education in Wroclaw promotional video – Physiotherapy
(AWF Wrocław)
3. Wydział Nauk o Zdrowiu UMW
(Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
4. STUDIA FIZJOTERAPII! Czy warto? Jakie zarobki? Czy to dla ciebie ?
(Mechanika ciała - Kajak Kamil)
5. Pracownia Katedry Fizjoterapii, Pracownia Katedry Terapii Zajęciowej
(AWF Wrocław)
6. Wydział Fizjoterapii AWF
(Sportgame)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 13/09/2023

Views: 5343

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.