Prezentacja pracy magisterskiej lub licencjackiej - Poradnik. - PracaDyplomowe.edu.pl™ (2023)

Wprowadzenie do eseju dyplomatycznego
(Praca licencjacka, magisterska lub dyplom ukończenia studiów inżynierskich).


Drogi czytelniku, cieszymy się, że przeczytałeś ten artykuł. Oznacza to, że nadszedł czas, aby przesłać swoją pracę (jeśli nie sprowadziła Cię tu ciekawość :) ).
Dlatego postaramy się przybliżyć Państwu proces składania pracy dyplomowej, wyjaśnić, jakie dokumenty należy złożyć w dziekanacie i wskazać terminy.

   Zaczniemy od terminów składania prac dyplomowych (np.: licencjackich, magisterskich, inżynierskich):
* Terminy składania prac dyplomowych określa regulamin studiów każdej uczelni. Warunkiem obrony pracy dyplomowej jest jednak co do zasady złożenie pracy dyplomowej co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (egzamin: licencjacki, magisterski, inżynierski).
* Terminy publikacji rozprawy i zaliczenia seminarium podyplomowego każdorazowo ustala Dziekan danego Wydziału.
* W przypadku niezłożenia przez studenta pracy (p. od tego momentu, za zgodą dziekana, student może wpisać nowy semestr dyplomu.
* Drodzy Studenci, w przypadku dłuższej nieobecności promotora termin złożenia pracy dyplomowej może ulec przesunięciu. Dziekan jest zobowiązany do powołania innego kierownika/kierownika pracy dyplomatycznej po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organicznej.
* Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia ukończenia studiów – zmienił się promotor Twojej pracy (licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej), sytuacja ta może być wykorzystana jako podstawa do przedłużenia terminu złożenia pracy.
*Istnieje również możliwość przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej (na pisemny wniosek studenta), ale tylko wtedy, gdy okoliczności od Ciebie niezależne uniemożliwiają napisanie i oddanie pracy w terminie. Dziekan może wówczas wyrazić zgodę na przesunięcie terminu składania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich) oraz opracować odrębną procedurę składania prac dyplomowych.
* Wnioski o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub powtarzanie semestru pracy muszą być każdorazowo zaakceptowane przez autora/promotora pracy.
*W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (przedłużenie nie może przekraczać trzech miesięcy) zainteresowany ma prawo dochodzić praw studenta z ograniczeniem prawa do korzystania z pomocy materialnej, na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu.
*Pracę należy złożyć w Instytucie Pochodzenia, który jest odpowiedzialny za dany kierunek studiów i zgodnie z ustalonymi zasadami.
* Odnośnie terminów egzaminów dyplomowych (egzaminów: licencjacki, magisterski, inżynierski) terminy te ustala student w Dziekanacie ds. Studenckich po zasięgnięciu opinii członków Komisji Egzaminacyjnej (tj. promotorów i sędziów).
*Praca (praca licencjacka, praca magisterska, praca dyplomowa) może być obroniona tylko po uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii: od promotora i od sędziów.
* Drodzy studenci, proszę nie zapominać, że w sierpniu nie będzie egzaminów dyplomowych.

  Drogi czytelniku, powinieneś wiedzieć, że każda uczelnia ma swoją odrębną uczelnię.Zasady składania prac dyplomowych (praca licencjacka, magisterska, inżynierska)Możemy jednak opisać ogólne i formalne wymogi składania tych prac oraz podpowiedzieć, jakie jeszcze dokumenty należy złożyć w Dziekanacie, zanim egzaminy dyplomowe zostaną dopuszczone do egzaminu:
 • Studenci są zwykle zobowiązani do złożenia trzech identycznych prac dyplomowych (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska) do jednostki dydaktycznej.Kopię pracy należy przesłać do właściwego dziekanatu.(dokument ten będzie przechowywany w archiwum uczelni, a dokładniej w aktach osobowych studenta), drugi egzemplarz przekazywany jest promotorowi, a trzeci recenzentowi (zwykle recenzent i egzemplarz recenzencki przekazuje student na swoje pole).
 • *Wersja pracy do użytku promotorów i recenzentów musi spełniać wymagania określone w Seminarium Dyplomowym.
  *Zdarza się, że ani promotor, ani recenzenci nie wyrażają chęci zatrzymania kopii otrzymanej pracy (np. pracy magisterskiej). Praca zostanie wówczas zwrócona doktorantowi (po obronie).
  *Rekomendujemy (redaktorowi serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl) wydrukowanie i oprawę pracy dyplomowej w czterech egzemplarzach, ponieważ zawsze warto zatrzymać egzemplarz dla siebie.

  *Jak już wspomnieliśmy, archiwalne egzemplarze prac dyplomowych, np. magisterskich, przechowywane są w teczce akt osobowych studenta (w archiwum uczelni). Pracę (pracę licencjacką, magisterską, inżynierską) podpisuje dyrektor, a po podpisaniu i opieczętowaniu przez dyrektora (lub jego zastępcę) składa się w dziekanacie. ).Dokument powinien zajmować jak najmniej miejsca (jak najmniejszy), tj. wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękką okładkę lub oprawiony i najlepiej zgrzany z przodu z przezroczystą okładką.
  Oprócz,Do egzemplarza przesłanego do Archiwum Uczelni dołączana jest płyta CD z elektroniczną wersją pracy.- wraz z wydrukiem (cała praca musi być przechowywana w jednym pliku). Dysk musi zawierać imię i nazwisko autora pracy (praca licencjacka, praca magisterska, prace inżynierskie) oraz numer ich indeksu. Zasadniczo elektroniczne CD-ROMy z dokumentami powinny być umieszczone w kopercie i dołączone do okładki zarchiwizowanego egzemplarza.
  * Należy pamiętać, że niektóre uniwersytety tego wymagająOświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną(Należy wówczas skorzystać ze wzorów takich oświadczeń, dostępnych na stronie internetowej uczelni).
  *Przypomnij, że pierwsza strona pracy jest okładką i musi być napisana w określonym formacie. Tak się składa, że ​​dana uczelnia ma swoje indywidualne wymagania co do wyglądu okładki. Najlepiej więc wejść na stronę swojej uczelni, gdzie prawdopodobnie znajdziesz szablon strony tytułowej (lub nawet kilka takich szablonów).

 • Oświadczenie o oryginalności pracy(Oświadczenie to musi być dołączone do egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie, zgodnie z wymogami danej uczelni).
  Drogi Czytelniku, więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym poradniku, a dokładniej w artykule zatytułowanym:Oświadczenie o samodzielnej pracy pisemnej (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska)" oraz wzór samego oświadczenia. Przypominamy pokrótce, że niniejszy dokument ma na celu potwierdzenie, że praca dyplomowa została napisana samodzielnie, bez uprzednich procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego na Uczelni.
 • Wniosek o powołanie Komisji Rewizyjnej(wzór takiego wniosku powinien być dostępny na stronie internetowej uczelni) zawierający podpis kandydata oraz proponowany termin obrony pracy dyplomowej i skład komisji egzaminacyjnej: co najmniej dwóch sędziów (z których jeden jest wybierany przez Prorektora ds. - Kanclerz ds. Studenckich na sędziego.)
 • indeksJak również egzaminy i pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów kursu, zaliczenie dyplomu i zaliczenie praktyk studenckich. Należy zachować ostrożność podczas wypełniania indeksu (np. należy podać następujące informacje: godziny, wszystkie daty kwalifikacji, przedmioty do wyboru, punkty ECTS...).
 • Potwierdzenie/Dowód wpłatyDo dyplomu.
 • Poproś o kopię dyplomu z języka angielskiego(Studenci powinni złożyć odpowiedni wniosek, jeśli są zainteresowani. Wzory takich dokumentów znajdź na stronie swojej uczelni.)
 • Potwierdzenie ukończenia studiów w języku angielskim(jeśli poprosisz o kopię w języku angielskim).
 • cztery zdjęciaDla dyplomów 4,5cm x 6,5cm (kilka zdjęć do jednego - jeśli kopia dyplomu w języku angielskim). Każde zdjęcie musi poprawnie opisywać: imię i nazwisko, zawód naukowy oraz strój formalny (Uwaga! Zeskanowane zdjęcia nie są akceptowane).
 • Karta osiągnięć ucznia, tj. kartoteka zawierająca informacje uzupełniające o zestawieniu wszystkich osiągnięć studenta (np.: staże – zajęcia pozalekcyjne, otrzymane nagrody, stypendia – wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, działalność kół naukowych, udział w programie Erasmus/SU Grates, udział w kongresach lub udział w stażach międzynarodowych...). Informacje zawarte w karcie osiągnięć zostaną wprowadzone do bazy danych systemu informatycznego Twojej uczelni i będą stanowić podstawę Twojej specyfikacji w suplemencie tytułowym.
 • zorganizowanykarta biblioteczna(najpóźniej po otrzymaniu dyplomu).
 • Karta studenckaNależy go złożyć najpóźniej do dnia obrony rozprawy. Przypominamy, że brak legitymacji zwrotnej skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu licencjackiego/magisterskiego/inżynierskiego.
 • pożywnyKarta ruchuStudenci otrzymują w dniu publikacji pracy - do Dziekanatu. Dokument ten należy zwykle złożyć po otrzymaniu dyplomu (zgodnie z obowiązującymi wymogami danej uczelni).

Należy pamiętać, że niekompletne dokumenty nie będą akceptowane. W przypadku niedostarczenia ich w terminie student musi złożyć w Dziekanacie wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy (licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej) do Dziekana (patrz tabela poniżej). biuro. Studenci, którzy nie dopełnią wymaganych formalności, zostaną skreśleni z listy studentów.

   Poniżej przykładowy wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (np. magisterskiej):

                        Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej.

Dziekan Wydziału ......................................... .. ......................................................... ...............................

Nazwa szkoły i nazwa uczelni

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania pracy inżynierskiej/magisterskiej…………………………, w związku z …… ................... ................................................................ ................................................................... ....................

W takim przypadku sam podejmę decyzję.

data lokalizacji ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................ ... .. ..

odręczny podpis ucznia

Komentarze autora artykułu .................................................................. .......................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ .......................

................................................................ ... .. ..

Dane i promocje

Kontynuuj czytanie - "Wymagania wstępne na egzaminy dyplomowe”。

treść.

wprowadzić.

1. Co to jest praca dyplomowa?
2. Rodzaj papieru.
3. Kiedy zacząłeś pisać swoją pracę dyplomową?
4. Co należy zrobić przed procesem pisania?

dwa. Podejmujemy decyzje.

1. Wybór inicjatora.
2. Wybór tematu pracy.
3. Materiały i badania.
4. Cel i praca pracy.
5. Tytuł pracy.

3. Od czego zacząć pisanie pracy dyplomowej?

1. Wymagania merytoryczne.
2. Wymogi formalne i organizacja pracy.
3. Organizacja pracy pisemnej (planowanie imprez).
4. Konspekt pracy.

Po czwarte, struktura pracy.

1. Strona tytułowa.
2. Wskaźniki/plan pracy.
3. Streszczenie i słowa kluczowe.
4. Wprowadzenie.
5. Podział na rozdziały i podrozdziały (główna część pracy).
5.1 Teoria.
5.2 Rozdział metodologiczny.
5.3 Kapitał doświadczenia.
Sześć, konkluzja.
7. Bibliografia.
8. Spis materiałów graficznych.
9. Wykaz aktów prawnych.
10. Załączniki.
11. Deklaracja Niepodległości.

5. Inżynierskie przygotowanie techniczne.

1. Wymagania gramatyczne i formalne.
2. Błędy typograficzne.
3. Format tekstu.
4. Przypisy, odniesienia.
5. Obowiązkowe dokumenty.

piła. Esej o estetyce.

1. Czynniki wpływające na jakość i wygląd tekstu referatu.

osiem. Rozporządzenie.

1. Zatwierdzenie przedmiotu.
2. Publikacja referatu (termin).
3. Wymagania wstępne na egzamin.
4. Proces obrony pracy dyplomatycznej.
5. Papierowe materiały do ​​oceny.
6. Warunki nabywania i przyznawania praw.

FAQs

Jak ma wyglądać prezentacja do pracy licencjackiej? ›

W oparciu o slajd tytułowy należy podziękować przewodniczącemu za udzielenie głosu, przedstawić swoją osobę i dokładne brzmienie tematu pracy oraz przypomnieć nazwisko jej opiekuna, a następnie od razu przejść do kolejnych slajdów. Zasadniczo slajdy nie powinny zawierać pełnych akapitów, a jedynie krótkie punkty.

Czy praca magisterska może mieć 40 stron? ›

Objętość pracy, wraz ze stronami tytułowymi i bibliografią, powinna wynosić: ▪ dla prac licencjackich – ok. 45 stron, ▪ dla prac magisterskich – ok. 65 stron.

Czy praca magisterska może mieć 50 stron? ›

Struktura i zawartość pracy

Praca licencjacka powinna liczyć 45-50 stron znormalizowanego maszynopisu; w każdym razie nie powinna raczej przekraczać 60 stron. Praca magisterska to 70-90 stron, nie więcej niż 100.

Ile slajdów powinna mieć prezentacja na obronę? ›

Przygotowując prezentację należy ograniczyć czas jej trwania do maksymalnie 10 minut. Taki czas uzyska się omawiając około 8 -10 slajdów. Należy przestrzegać zasad przygotowywania prezentacji: - unikać umieszczania zbyt dużej ilości tekstu (np.

Od czego zacząć prezentację? ›

Zacznij od mocnego cytatu, filmu lub kontrowersyjnej opinii – czegoś, co przyciągnie uwagę. Przedstawiając się i dziękując publiczności, postaraj się nawiązać połączenie i sprawić, by temat prezentacji był dla nich ważny. Pamiętaj też, że Publuu ma wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć dobrą prezentację.

Jak powinna wyglądać dobra prezentacja w Powerpoint? ›

Wygląd każdego slajdu powinien nawiązywać do poprzedniego, a wszystkie przekazane informacje - tworzyć spójną całość. Prezentacja powinna mieć swoją stronę tytułową, podział na rozdziały dotyczące osobnych tematów (jeśli takie istnieją), podsumowanie i zakończenie.

Ile kosztuje praca magisterska 2023? ›

Za napisanie standardowej pracy magisterskiej liczymy od 2100 do 3000 zł - jednak tak, jak poprzednio, jest to cena standardowa, od której istnieją wyjątki. Za napisanie pracy innego typu (podyplomowa, inżynierska, zaliczeniowa) cena wynosi 30 zł od strony.

Ile jest czasu na napisanie pracy magisterskiej? ›

Na napisanie pracy magisterskiej średnio potrzeba trzech, czterech tygodni, na napisanie pracy licencjackiej dwóch, trzech. Gdy klient złoży zlecenie z odpowiednim wyprzedzeniem, to może mieć pewność, że w tym czasie będzie miał gotową pracę.

Ile przypisów może być na jednej stronie? ›

5. Przypisy z reguły umieszczamy u dołu strony, oddzielając je od tekstu głównego cienką linią. Przyjmuje się, że na stronie powinny znaleźć się minimum trzy przypisy. Choć ich maksymalna ilość nie jest określona, nie powinny one swoją objętością dominować nad tekstem głównym zawartym na danej stronie.

Czy w miesiąc można napisać pracę magisterską? ›

Nie na ostatnią chwilę

Nie odkładaj pisania pracy dyplomowej na ostatnią chwilę. Praca licencjacka czy też praca magisterska mogą powstać w naprawdę szybkim czasie (nawet w miesiąc, a znamy także przypadki napisania pracy licencjackiej w jeden tydzień).

Czy promotor sprawdza ankiety? ›

Promotor na podstawie swojego doświadczenia dydaktycznego ocenia też, czy dyplomant będzie w stanie zdobyć lub wytworzyć (ankieta, eksperyment) informacje niezbędne do sensownego opracowania ustalonego tematu.

Ile trzeba mieć ankieta do pracy magisterskiej? ›

W badaniach ilościowych konieczny jest właściwy dobór osób do badań. W przypadku korzystania z wywiadów czy ankiet zalecana minimalna liczebność próby badawczej powinna obejmować przy pracach licencjackich 100 respondentów, a w odniesieniu do prac magisterskich – 150 respondentów.

Czego powinno się unikać w tworzeniu prezentacji? ›

Postanowiłem jednak omówić te najczęściej występujące, po to byście mogli ich unikać!
 • Zbyt szeroko sformułowany tytuł ...
 • Zbyt szeroko sformułowany tytuł ...
 • Część za całość ...
 • Nieprzemyślana struktura. ...
 • Puszczanie oka do publiczności. ...
 • Slajdy nie na temat. ...
 • Kłopoty z prawem autorskim. ...
 • Niewłaściwy podział treści.
Aug 4, 2020

Co pisze się na końcu prezentacji? ›

Nawet jeśli rozwinięcie prezentacji było długie, podsumowanie musi być proste. Nie dodawaj tu żadnych nowych informacji, ale streść wnioski z tego, co wcześniej powiedziałeś. Najlepiej – jedno lub dwa zdania na każdy główny punkt prezentacji.

Ile slajdów w prezentacji na 15 minut? ›

5 slajdów na 15 minut prezentacji. Jeśli Twoja prezentacja oprócz wykładu przewiduje jakąś aktywność słuchaczy (na przykład ćwiczenia na szkoleniu), slajdów powinno być jeszcze mniej.

Co mówić podczas prezentacji? ›

Brzmienie głosu. Nasz głos powinien być opanowany, mówić powinniśmy wolno, lecz nie monotonnie, zmieniając tonację w zależności od tego, w którym etapie przemówienia jesteśmy. Gdy zbliżamy się do ważnego punktu, dobrze jest to zaakcentować, odpowiednio zmieniając styl mowy.

Jakie są cechy dobrej prezentacji? ›

Z tego powodu slajd powinien:
 • Nie zawierać zbyt dużo tekstu — kilka krótkich punktów obejmujących jedno lub dwa zdania. ...
 • Być czytelny — zastosuj klasyczny krój czcionki, ciemne litery na jasnym tle. ...
 • Przykuwać uwagę. ...
 • Posiadać schematy graficzne, jeśli dobrze oddają one treść.

Jak przedstawić siebie w prezentacji? ›

Przedstaw się

Możesz się przedstawić i wspomnieć, w jakiej firmie pracujesz (jeśli jest to istotne). Niemniej jednak, im bardziej osobisty ton przybierzesz, tym naturalniej wypadnie Twoja prezentacja. Język ciała i kontakt wzrokowy są również ważnymi elementami skutecznej autoprezentacji.

Z jakich elementów składa się prezentacja? ›

Prezentacja składa się ze slajdów, które stanowią odpowiednik strony w edytorze tekstu lub kartki z bloku rysunkowego. Na slajdzie, tak jak na kartce, możesz umieszczać tekst, ilustracje, wykresy. Po uruchomieniu pokazu prezentacji, slajdy pojawiają się kolejno na ekranie.

Czy w prezentacji musi być bibliografia? ›

Na końcu prezentacji powinna znaleźć się bibliografia, czyli wykaz źródeł, z których student korzystał, przygotowując prezentację. Warto umieścić także linki do kilku artykułów naukowych, w których poruszane jest omawiane zagadnienie.

Jak zacząć prezentację PowerPoint? ›

Aby rozpocząć pokaz slajdów, na karcie Pokaz slajdów wybierz pozycję Odtwórz od początku. (Jeśli funkcja Wstążka uproszczona została wyłączona, nie masz karty Pokaz slajdów; zamiast niej użyj karty Widok, aby rozpocząć pokaz slajdów.)

Czy pomoc w pisaniu prac jest legalna? ›

Każde wypracowanie, praca dyplomowa, tekst autorski, to dzieło, a każde dzieło można swobodnie sprzedać. W praktyce więc pomoc w pisaniu prac jest jak najbardziej legalna, o ile oczywiście firma jest zarejestrowana i zatrudnia redaktorów w ramach umowy o dzieło.

Co grozi za napisanie pracy magisterskiej? ›

Art. 115 prawa autorskiego stanowi, że: “kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

Ile kosztuje 1 strona pracy licencjackiej? ›

W tym wypadku ceny prac licencjackich wahają się od 300 do około 1000 zł w zależności od objętości tekstu. Ceny takich prac bardzo często są też podawane od strony i wówczas cena pracy licencjackiej za stronę wynosi od 8 do 20 zł.

Na jakich studiach nie trzeba pisać pracy? ›

Pozytywne recenzje pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego upoważnia do posługiwania się tytułem magistra lub magistra inżyniera. Wyjątki to kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz weterynaria – absolwenci studiów na tych kierunkach nie piszą prac magisterskich.

Czy da się napisać pracę licencjacką w tydzień? ›

Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna. Oczywiście przy odpowiednim nakładzie sił i środków można napisać pracę nawet w tydzień, o ile zatrudni się do tego odpowiednią grupę ludzi, doświadczonych w pisaniu tekstów naukowych oraz odpowiedni zespół do przeprowadzenia badań.

Co się stanie jeśli nie napisze pracy licencjackiej? ›

Nowy regulamin ma wprowadzić opłatę za powtarzanie seminarium, a jeśli student nie napisze w terminie pracy dyplomowej, to będzie zmuszony powtarzać seminarium, gdyż do zaliczenia zajęć konieczne będzie oddanie pracy promotorowi. Studenci zwracają uwagę, że nowe przepisy nie służą ani studentom, ani uczelni.

Czy przypis chroni przed plagiatem? ›

Przypisy w pracy inżynierskiej, magisterskiej czy licencjackiej chronią Cię też przed stwierdzeniem, że Twoja praca jest plagiatem. Podawanie cudzych myśli bez odwołania się w przypisie sprawia, że popełniasz plagiat.

Kiedy nie trzeba dawać przypisu? ›

Podając jakiś fakt, nie zapomnij o przypisie. Oczywiście podając banalne fakty (flaga Polski jest biało-czerwona), nie musisz podawać przypisu. Jednak staraj się unikać podawania banałów i truizmów w swojej pracy.

Czym się różni przypis od cytatu? ›

Przypisy wstawiamy ZAWSZE po cytatach. Wstawiamy je także wtedy, gdy nie cytujemy dosłownie, ale streszczamy cudze poglądy własnymi słowami. Streszczanie jest wskazane – oszczędza miejsce i pokazuje, że student angażuje się intelektualnie, a nie tylko klika Kopiuj/Wklej.

Jak prawidłowo sformułować temat pracy magisterskiej? ›

Przede wszystkim wybierz taki temat pracy magisterskiej, który wpisuje się w Twoje zainteresowania i pozwoli Ci zgłębić jeszcze więcej wiedzy. Zastanów się, na jaki temat możesz bez końca rozmawiać i nigdy Ci się on nie nudzi. Również swoje zainteresowania jak najbardziej możesz wykorzystać podczas pisania pracy.

Czy w pracy licencjackiej można pisać swoimi słowami? ›

Napisz rozdziały i przeprowadź badania

Najważniejszym wyzwaniem jest jednak uniknięcie plagiatu — system sprawdza bowiem każdy licencjat przed obroną. Dlatego wszystko należy pisać własnymi słowami.

Ile czasu na pisanie pracy licencjackiej? ›

Ile trwa pisanie pracy licencjackiej? Praca licencjacka jest krótsza od pracy magisterskiej, dzięki czemu jej realizacja zajmuje mniej czasu. Standardowy termin na wszystkie zadania – od wyboru tematu do opisania wniosków – to od dwóch do trzech tygodni.

Ile promotor dostaje za studenta? ›

1. wysokość wynagrodzenia dla promotora z tytułu obronionej pracy dyplomowej magisterskiej wynosi 400 zł, pod warunkiem wykonania godzinowego wymiaru pensum na studiach stacjonarnych, 2.

Co jeśli praca nie przejdzie przez Antyplagiat? ›

Co jeśli praca nie przejdzie antyplagiatu? Jeśli współczynnik zostanie przekroczony i dojdzie do wykrycia plagiatu – konsekwencje mogą być różne. Przede wszystkim promotor z Tobą porozmawia i być może wszystko skończy się dobrze – Twoja praca zostanie dopuszczona do obrony.

Co zrobić żeby nie było plagiatu? ›

Jak się ustrzec przed plagiatem? Przede wszystkim nie można przepisywać fragmentów z książek, Internetu lub cudzych prac nie opatrując ich cytatem i bez podania źródła w postaci przypisu. Trzeba wtedy jedynie dokładnie zapoznać się z zasadami cytowania i przytaczania aktów prawnych.

Jak opracować pytania otwarte w ankiecie? ›

Dane zebrane w pytaniu otwartym należy uporządkować. Tylko wtedy da się przeprowadzić analizy statystyczne. Uporządkowanie to powinno polegać na pogrupowaniu odpowiedzi, podzieleniu ich na pewne kategorie. Na początku powinieneś się więc zastanowić, jakie informacje z pytania otwartego są dla Ciebie najważniejsze.

Jak napisać wstęp do ankiety? ›

Zawsze warto, choćby w kilku słowach przywitać respondenta czy wyjaśnić krótko cel ankiety. Jeżeli jednak Twój kwestionariusz jest bardzo krótki, jego cel jest oczywisty, a wypełnienie nie wymaga wyjaśnienia, możesz poprzestać na powitaniu i jednym krótkim zdaniu zachęcającym do wzięcia udziału w badaniu.

Jak formułować pytania do ankiety? ›

Pierwsze pytania powinny być proste i przyjemne dla ankietowanego, aby zachęcić go do wypełnienia całego kwestionariusza i wprowadzenia go w pewien rytm badania. Pytania dotyczące danych osobowych czy demograficznych powinny znajdować się na końcu ankiety, aby nie przestraszyć respondenta już na samym początku.

Co zrobić żeby prezentacja była ciekawa? ›

Jak stworzyć ciekawą prezentację - na co zwrócić uwagę
 1. Nie robisz prezentacji dla siebie. ...
 2. Przygotuj sobie punkty prezentacji. ...
 3. Nie lekceważ kolorów. ...
 4. Korzystaj z pomocy wizualnych. ...
 5. Dołącz inne osóby do prezentacji. ...
 6. Przygotuj notatki.
Oct 11, 2021

Jakim slajdem zakończyć prezentację? ›

Slajd końcowy

Niech prezentacja nie urywa się wraz z ostatnim wątkiem. Na ostatnim slajdzie umieść dane kontaktowe, gdyby np. któryś z słuchaczy chciał zapytać o coś więcej. Może to być jednocześnie z tekstem dziękującym za uwagę.

Jak dobrze zaprezentować prezentację? ›

Najlepiej zacząć prezentację od uśmiechu, otwartej postawy ciała, nawiązania kontaktu wzrokowego z salą. Mówiąc krótko warto zrobić dobre wrażenie już na początku. Oczywiście mówimy tutaj o pewnych aspektach mowy niewerbalnej, które zapewnią nam dobry początek w trakcie wystąpień publicznych.

Jaki ostatni slajd w prezentacji? ›

Ostatni slajd jest równie ważny jak pierwszy. Zawiera podsumowanie tego, co zostało zaprezentowane w prezentacji. Jest „spinaczem” spinającym kluczowe tezy prezentacji. Zawiera wyszczególnienie głównych punktów, kierunków jakie zostaną poruszone w prezentacji, ich liczbę, kolejność, układ itp.

Ile slajdów na 20 minut prezentacji? ›

10 – slajdów. Przygotuj 10 slajdów, nie więcej, w których zawrzesz kluczowe aspekty dla przedstawienia danego tematu, 20 – minut.

Ile czasu trwa prezentacja? ›

Szacowali czas potrzebny do opracowania prezentacji na 30 minut do 1 godziny na jedną minutę wykładu. Jeśli uda nam się ten czas skrócić, będzie to sukces.

Ile slajdów na 10 minut prezentacji? ›

Liczba slajdów nie musi wpływać bezpośrednio na czas trwania prezentacji – ale naturalnie zmienia jej tempo i charakter. Przesadą graniczącą z perwersją byłoby przedstawienie publiczności 1000 slajdów w 10 minut.

Jak zrobić dobrą prezentację na studia? ›

Jak zrobić dobrą prezentację? 5 kroków do dobrej prezentacji
 1. Zrób niezbędny research. To właśnie od tego kroku należy rozpocząć przygotowanie prezentacji. ...
 2. Przygotuj plan prezentacji. ...
 3. Nie umieszczaj wszystkiego w prezentacji. ...
 4. Zadbaj o wizualną stronę prezentacji. ...
 5. Umieść odnośniki, linki i bibliografię

Jak zacząć prezentację pracy dyplomowej? ›

Można zacząć pytaniem, ale nie zawsze i nie każdą prezentację. Łatwo jest przecież także przedstawić odbiorcom zaskakujące twierdzenie, zadziwiający fakt, a później wyjaśniać problem. Warto wystąpienie zacząć od czegoś, co natychmiast zelektryzuje odbiorców.

Co jeśli nie odpowiem na pytania na obronie? ›

Co, jeśli nie odpowiesz na pytania na obronie? Jeśli naprawdę nie wiesz, jak odpowiedzieć na zadane pytania - możesz spróbować poprosić komisję o zadanie innego pytania. Nie muszą się jednak na to zgodzić. Najlepszym sposobem jest próba odpowiedzenia.

Jak zwracać się do komisji na obronie? ›

w komisji jest ksiądz, trzeba wiedzieć jak się do niego zwracać (mówi się „księże profesorze”, a nie „proszę księdza”). Używaj form grzecznościowych. Nie podchodź do egzaminu zbyt luźno. To świadczy o tym, że Ci nie zależy.

Jakimi słowami zakończyć prezentację? ›

Podsumuj.

Nawet jeśli rozwinięcie prezentacji było długie, podsumowanie musi być proste. Nie dodawaj tu żadnych nowych informacji, ale streść wnioski z tego, co wcześniej powiedziałeś. Najlepiej – jedno lub dwa zdania na każdy główny punkt prezentacji.

Jak powinno się prezentowac prezentację? ›

Prezentację można prezentować za pomocą dwóch monitorów: Widok prezentera to świetny sposób na wyświetlanie prezentacji z notatkami prelegenta na jednym monitorze (na przykład na komputerze przenośnym), podczas gdy odbiorcy mogą wyświetlać prezentację bez notatek na innym monitorze (na przykład na większym ekranie).

Jak napisać wstęp do prezentacji? ›

Na początku musisz przyciągnąć uwagę słuchaczy. Możesz opowiedzieć anegdotę lub żart albo odnieść się kreatywnie do sytuacji zastanej na sali. Prezentacja może się też zaczynać jakąś ciekawostką dotyczącą omawianego zagadnienia lub Twojej osoby. Kiedy słuchacze skupią się na Tobie przejdź do zaprezentowania tematu.

Jak wygląda obrona pracy magisterskiej? ›

Ile trwa obrona pracy magisterskiej? Średnio prezentacja na obronie pracy magisterskiej i seria pytań od komisji, czyli cały egzamin ustny trwa średnio 30 minut. Przyjmuje się, że prezentacja powinna zająć ok. 20 minut, później jest czas na zadawanie pytań, na które najczęściej można krótko i zwięźle odpowiedzieć.

Ile razy można podchodzić do obrony licencjatu? ›

Jeśli praca spełnia wymogi, promotor dopuszcza studenta do obrony i wyznacza jej termin. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie student ma prawo do drugiego podejścia.

Czy obrona to formalność? ›

Ponadto jeszcze raz podkreślamy, że obrona pracy licencjackiej to formalność. Jeśli samodzielnie ją napisałeś, nie obawiaj się negatywnej oceny.

Czy można skończyć studia bez obrony pracy? ›

Absolutorium (z łac. absolutorium – zatwierdzenie) – zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów, lecz bez przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania dyplomu. Absolutorium jako wpis w indeksie uzyskuje się po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów.

Czy promotor musi być na obronie? ›

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jed-nostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora – na obronie musi być obecny promotor oraz przynajmniej jeden z wyznaczonych recenzentów.

Czy promotor dostaję pieniądze za obronę? ›

wysokość wynagrodzenia dla promotora z tytułu obronionej pracy dyplomowej licencjackiej wynosi 200 zł, pod warunkiem wykonania godzinowego wymiaru pensum na studiach stacjonarnych.

Co kupić z okazji obrony pracy magisterskiej? ›

Kalendarze, albumy, notatniki, prezenty w płynie, skórzane akcesoria czy kubki z nadrukiem to tylko początek długiej listy propozycji, jakie czekają na Ciebie w Crazyshop.pl.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 24/10/2023

Views: 5425

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.